Ogólne warunki sprzedaży (OWS)

1. Definicje

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej OWS, określają zasady zawierania umów sprzedaży produktów oferowanych przez Sprzedającego.
 2. Określenie „Sprzedający” oznacza Vingberg Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 96, lok. 83, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000639097, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, opłaconym w całości, o numerze NIP 5272781037 i numerze REGON: 365489604.
 3. Określenie „Klient” – oznacza dowolny podmiot krajowy lub zagraniczny (osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej lub  osobę fizyczną) dokonującą zakupu produktów u Sprzedającego.
 4. Określenie „Konsument” oznacza osobę fizyczną dokonującą u Sprzedającego zakupu produktów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Określenie „Produkt” oznacza deski ThermoWood®, drewno konstrukcyjne, sauny, balie ogrodowe, akcesoria do saun i balii oraz inne produkty będące w aktualnej ofercie handlowej Sprzedającego.
 6. Niniejsze OWS są integralną częścią każdego zamówienia, którego podpisanie przez Kupującego stanowi równocześnie ich akceptację, chyba, że strony wyraźnie postanowiły inaczej. Każde odstępstwo od stosowania niniejszych OWS wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Wszystkie informacje techniczne dotyczące produktów, wymiarów, rozmiarów, tolerancji wymiarowych i wagowych oraz jakości, wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Sprzedającego są danymi orientacyjnymi.

2. Przyjęcie zamówienia do realizacji, termin realizacji zamówienia

 1. Zamówienie uważa się za przyjęte z chwilą jego potwierdzenia przez Sprzedającego. W przypadku gdy Sprzedający nie potwierdzi przyjęcia zamówienia w terminie 7 dni od jego złożenia przez Klienta przyjmuje się, że zamówienie nie zostało przyjęte.
 2. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedającego jest wpłata przez Klienta zadatku w wysokości wskazanej w zamówieniu.
 3. Wraz z otrzymaną przez Sprzedającego wpłatą zadatku dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli Klient nie wpłaci zadatku w terminie 7 dni od potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia, Sprzedający uprawniony jest do odstąpienia od umowy.
 4. Termin dostawy wskazany w zamówieniu jest terminem orientacyjnym, a jego przekroczenie nie uprawnia Klienta do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym. W przypadku przekroczenia przez Sprzedającego terminu dostawy o ponad 14 dni Kupujący uprawniony jest do odstąpienia od umowy.
 5. Termin dostawy liczony jest od rozpoczęcia realizacji zamówienia zgodnie z ust. 2.

3. Ceny, płatności oraz dostawa produktu

 1. Ceny Produktów udostępniane przez Sprzedającego nie zawierają kosztów dostawy, rozładunku i montażu.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta transportu własnego, Klient jest zobowiązany odebrać produkt z magazynu Sprzedającego w miejscowości Pustyny, ul. Księża 83, 38-422 Krościenko Wyżne, w terminie do 14 dni od powiadomienia go przez Sprzedającego o gotowości do wydania Produktu. Po upływie tego okresu Sprzedający może obciążyć Klienta kosztami składowania Produktu.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta transportu Sprzedającego, Klient ponosi koszty transportu w wysokości wskazanej przez Sprzedającego w odrębnym dokumencie.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta transportu Sprzedającego, Klient zobowiązany jest zapewnić rozładunek produktu w sposób bezpieczny dla Produktu i osób postronnych. Czas przeznaczony na rozładunek Produktu ze środka transportu to 1 godzina od momentu przyjazdu na wyznaczone miejsce. Jeżeli w umówionym czasie Klient nie podejmie organizacji rozładunku Produktu lub będzie nieobecny na miejscu, Produkt zostanie odesłany do magazynu Sprzedającego na koszt Klienta.
 5. Warunkiem wydania produktu jest zapłata przez Klienta całości ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy.

4. Instalacja/montaż Produktu

 1. Instalacja/montaż Produktu spoczywa na Kupującym.
 2. W przypadku Produktów w postaci sauny lub balii instalacja Produktu w miejscu jego użytkowania powinna być dokonana przez Kupującego zgodnie z wytycznymi określonymi przez Sprzedającego w instrukcji użytkowania Produktu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Produktu wynikające z nieprawidłowego montażu wykonanego przez Kupującego.
 3. Sprzedający dokonuje instalacji/montażu Produktu odpłatnie, na podstawie odrębnej umowy z Kupującym.

 5. Rękojmia i gwarancja

 1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Produktu wolnego od wad fizycznych i prawnych.
 2. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady i gwarancji można składać pisemnie na adres Vingberg Polska SA, ul. Księża 83, 38-422 Krościenko Wyżne lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@vingberg.pl
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dostarczenia przez Klienta wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 4. W przypadku Klienta będącego konsumentem Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady produktu na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 5. W przypadku Klienta nie będącego konsumentem odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady produktu ulega wyłączeniu.
 6. W przypadku Klienta będącego konsumentem Sprzedający udziela 24 miesięcznej gwarancji na Produkt, na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.
 7. W przypadku Klienta nie będącego konsumentem Sprzedający udziela 6 miesięcznej gwarancji na Produkt, na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.
 8. W ramach gwarancji Sprzedający zobowiązany jest w rozsądnym terminie, uzależnionym od możliwości Sprzedającego i potrzeb Klienta, według własnego wyboru dokonać wymiany wadliwego produktu na wolny od wad, obniżyć cenę stosownie do stwierdzonej wady lub usunąć wadę poprzez naprawę produktu.
 9. Gwarancja nie obejmuje:
 • uszkodzeń Produktu wynikłych z jego użytkowania przez Kupującego niezgodnie z instrukcją użytkowania Produktu,
 • wtórnych uszkodzeń Produktu spowodowanych nieprawidłowym montażem przeprowadzonym przez Kupującego,
 • przeróbek lub modyfikacji Produktu dokonanych przez Kupującego bez akceptacji Sprzedającego,
 • szkód spowodowanych zjawiskami pogodowymi lub elektrycznymi (pożar, powódź, huragan, itp.), na które Sprzedający nie ma wpływu,
 • Produktów posiadających nieoryginalne elementy,
 • uszkodzeń spowodowanych przez czynniki mechaniczne, chemiczne, termiczne i inne, wywołane działaniem Kupującego, działaniem sił zewnętrznych lub osób trzecich (np. rozsychanie i/lub uszkodzenie drewna na skutek braku konserwacji lub braku zabezpieczenia przed mrozem, naturalna degradacja drewna przez nadmierne nasłonecznienie),
 • występowania na powierzchni drewna sęków, przebarwień i pęknięć nie mających wpływu na użyteczność Produktów.

10. Szczegółowe właściwości Produktów określone są w instrukcji użytkownika i karcie gwarancyjnej Produktu, dostępnych na stronie internetowej Sprzedającego, pod adresem: www.vingberg.pl

6. Ograniczenie odpowiedzialności

Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy, a także odpowiedzialność deliktowa z tytułu jednego lub wszystkich zdarzeń ograniczona jest do 100 % wartości brutto Produktu, z którego sprzedażą, dostawą lub niewykonaniem umowy wiąże się powstanie szkody.

7. Dodatkowe obowiązki Klienta

Klient zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją montażu/instalacji i instrukcją użytkowania zakupionego Produktu dostępnej na stronie internetowej Sprzedającego, pod adresem: www.vingberg.pl.